دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨ فارسي|Deutsch
صفحه اصلی|سفر به ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title

 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان

رایزن فرهنگی

 

مشخصات فردی

سید علی موجانی ( دارای نام نویسندگی صفا اخوان)

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی 1992

 

 

سوابق اداری :

o       کارشناس اداره انتشار اسناد وزارت امور خارجه  1992 - 1998

o       رئیس اداره انتشار اسناد وزارت امور خارجه 1998 – 1999

o       موسس و نخستین مدیرکل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه         1999 – 2001

o       (همزمان) سردبیر نشریه تاریخ روابط خارجی 1999 - 2001

o       نفر دوم (کاردار) در سفارت ج اا در پاریس – فرانسه  2001 - 2004

o       سرپرست سفارت ج اا در فرانسه در مسئولیت کاردار موقت 2004 – 2005

o       کارشناس اداره سازمانهای تخصصی معاونت بین الملل       2006 – 2007

o       کارشناس ارشد سیاسی  حوزه  وزیر 2007 - 2009

o       کارشناس ارشد سیاسی مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی 2009 – 2013

o       (همزمان) مدیر داخلی نشریه تاریخ روابط خارجی  2010 – 2015

o       (همزمان) عضو حقیقی کمیته برنامه حافظه جهانی یونسکو Memory of the world    2012 – 2015

o       (همزمان) موسس و مدیر علمی تارنمای گنجینه باز نسخه های خطی اسلامی و ایرانی www.totfim.com

o       رئیس اداره کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه 2013 – 2015

o       رایزن فرهنگی در جمهوری فدرال آلمان    2015 - ؟

 

 

فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی و آثار مکتوب

 

·        ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا (۱۸۵۱ ت‍ا ۱۹۲۵ م‍ی‍لادی)، 1994، تهران: اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

·        اص‍لاح‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌ (مولف اسلام کریموف)، 1994، تهران: اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

·        گزیده اسناد روابط ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا،1995، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

·        فهرست نسخ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان، 1996، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ - ت‍اش‍ک‍ن‍د (جلد اول و سپس جلد دوم)، 1997، قم:  کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ م‍وج‍ود در ولای‍ت‌ ب‍دخ‍ش‍ان‌ ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان، 1997، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        تصحیح و انتشار ن‍س‍خ‍ه‌ تذکره زی‍ب‍ای‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر  اثر "م‍طرب‍ی‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌"، 1998، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ف‍ه‍رست ن‍ام‍گ‍وی‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ م‍خ‍زن‌ ح‍م‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ (ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌)، 1998، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه رونقی - شهر سبز "ازبکستان" با همکاری شادمان واحد، 1998، قم:  کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ک‍م‍ل‌ (دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه)؛ ‌(جلد اول) با همکاری عباسعلی عبداللهی، 1999، تهران: اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

·        ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍ام‍گ‍وی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ق‍اه‍ره (با نام نویسندگی صفا اخوان)، 1999، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ای‍ران و ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار) با نام نویسندگی صفا اخوان، 2000، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی – تهران.

·        ص‍در ب‍خ‍ارا: ت‍ک‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ی‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍خ‍ارای‌ ش‍ری‍ف‌ طی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ام‍ارات‌ خ‍ان‍ات‌ م‍ن‍غ‍ی‍ت‌ ب‍راس‍اس‌ آث‍ار "ش‍ری‍ف‌ ج‍ان‌ م‍خ‍دوم‌ ص‍در ض‍ی‍اء" آخ‍ری‍ن‌ ق‍اض‍ی‌ ک‍لان‌ ب‍خ‍ارا با نام نویسندگی صفا اخوان،2000،قم:  کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‍ه‌‌های‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ت‍اری‍خ‌، ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رک‍ز ع‍ل‍م‍ی‌ داغ‍س‍ت‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ روس‍ی‍ه‌ با همکاری فاطمه علیبکوآ، قم: 2000، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        روای‍ت‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌؛ ب‍ازن‍گ‍اری‌ خ‍اطرات‌ زن‍ان‌ ت‍اج‍ی‍ک‌ و اف‍غ‍ان‌ از ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ده‍ه‌ اخ‍ی‍ر اثر گلرخساره صفی اوا با نام نویسندگی صفا اخوان، تهران:      2001، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

·        ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌ (ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ی‍ک‍ص‍د س‍ال‌ اخ‍ی‍ر) اثر لاریسا نیکولایوآ، بازگردانی از متن اصلی  با نام نویسندگی صفا اخوان، 2001، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

·        اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران) دو مجلد، با همکاری علی ارغون چینار، 2007، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌الامام‌السیوطی تمبوکتو- جمهوری مالی با نام نویسندگی صفا اخوان،   2006، تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).

·        بازسازی تاریخ فراموش‌شده: عتبات عالیات: عراق، 2008، تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).

·        مراجع: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های شخصی موریتانی (اخلاق، تاریخ و تراجم، جغرافیا، حدیث، ریاضیات، و ...) دو جلد، با همکاری علی بهرامیان و الهه نعمتی، 2008، تهران:  نشر عظام.

·        عتبات عالیات عرش درجات، فهرست جامع اسناد روضات مقدس شیعی در عراق موجود در آرشیوهای ایران و ترکیه، 2008، تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).

·        ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ (۱۹۰۰ - ۱۹۹۲ م‍ی‍لادی‌)، با نام نویسندگی صفا اخوان،        2009، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

·        فهرستواره نسخه‌های خطی کتابخانه امیرالمومنین(ع)- نجف اشرف،2009، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        نخستین قبله‌ گاه، 2009، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

·        تقاریر نجد؛ بررسی گزارشهای پاشایان نجد هنگام ظهور شیخ محمد بن عبدالوهاب، با همکاری امیر عقیقی، 2010، قم: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.

·        فرهنگ رجال معاصر عراق، تحقیق و پژوهش با همکاری سولماز صدقی، هانیه رجبی و اردشیر پشنگ ، 2010، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

·        فرهنگ رجال معاصر بحرین، تحقیق و پژوهش با همکاری سولماز صدقی، محمد فرزامند، 2010، تهران: نشر عظام .

·        فهرست مخطوطات مکتبه‌المعهدالموریتانی لبحث‌العلمی، تصحیح و تحشیه با نام نویسندگی صفا اخوان ، 2010، قم:  کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        خزائن مکتوم تمبوکتو: فهرستواره عمومی نسخه های خطی فندکاتی خاندان القوطی، با نام نویسندگی صفا اخوان، 2010، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        میراث مما حیدرا؛ فهرست نسخه های خطی خاندان شریف مماحیدرا در صحرای بزرگ آفریقا، با همکاری شریف عبدالقادر مماحیدرا، 2011، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        الانساب المشجره (انتشار نسخه برگردان متن کتاب انساب سادات و اشراف متعلق به قرن 4هجری)، با همکاری صادق خرازی و امیر کاشف الغطاء، 2011، تهران:  نشر عظام .

·        اسناد تاریخی بیت‌المقدس،1391، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

·        اخبار نجف، با همکاری عماد خاتمی و نسیم مقرب،2012، تهران:  انتشارات شهر.

·        سرود اهل بخارا؛ گزارشی از  کتابخانه محمد شریفجان مخدوم صدر ضیاء‌، 2012، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران،2012، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

·        فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه امام حکیم(ره) نجف اشرف، با همکاری عاطفه زندی و حامد ربیعی، 2012، تهران: نشر عظام .

·        پیمان ملت؛ مجموعه اسناد گردآوری شده علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، هادی سلیمان پور و امیر کاشف الغطاء،2013، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

·        احوال و حکایات جالب توجه افغانستان و کابل و بخارا و خیوه و خوقند اثر ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍خ‍ارائ‍ی‌،2013،قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه محمدیحیی ولد کنی تمبوکتو،1392،قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

·        فرهنگ رجال معاصر قطر با همکاری عماد خاتمی، سولماز صدقی و عبدالله سهرابی، 1392، تهران: نشر عظام.

·        گفتگوی تمدنی تاریخی ایران و ترکیه(مجموعه مقالات نشست دور اول) 1392، تهران: مرکزآموزش و پژوهشهای بین المللی.

·        میراث اسلامی ما، آلبوم تصویری سه زبانه از تصاویر، اسناد و نقشه های تاریخی حرمین شریفین ، 1393، تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).

·        وثائق نجد( به زبان عربی) ، 1393، بیروت: دارالمحجه البیضاء.

·        قاموس جغرافیایی افغانستان با همکاری علی ارغون چینار،1394، استانبول: انتشارات تیکا.

·        تجدید حیات خلافت اسلامی (داعش) و تاثیر ژئوپلتیک آن، ، 1394، تهران:  مرکزآموزش و پژوهشهای بین المللی.

·        فرهنگ رجال و شخصیتهای معاصر افغانستان،با همکاری سولماز صدقی و دیگران، 1394، قم و تهران : نشر عظام و تیکا.

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
IranistikForum2019

kalligraphie

Iran & Kultur

facebook

Instagram (Iran_Kultur)

Iran & Kultur/website

Der Islam & Deutschland

اطلاعیه مراسم مرثیه حسینی

biblio

iqna

Reise in den Iran

شرق شناسی

MenaLib

مرکز فردوسی

studie

اسلام‌شناسی و الهیات اسلامی در آلمان

Iran-wissen

Islamic Scolar schools

فصلنامه اشپکتروم ایران

Iran Today

دستورِ زبانِ پارسی

Islamic Republic News Agency

iranyad.ir

farsi

Botschaft

samantarjomah

فارسي بياموزم

اوقات شرعی

sazman

صفحه اصلی|سفر به ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت